TRANSFORMACYJNA CZASOPRZESTRZEŃ SZTUKI I ŚWIADOMOŚCI

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.dreamersland.eu

Marzycielu! 

Bardzo nas cieszy fakt goszczenia Cię w naszym sklepie Dreamersland. Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty spełniały Twoje oczekiwania. 

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i sprzedawcy: DREAMERSLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (03-995), ul. Pod Brzozami 46/23A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st Warszawy pod nr KRS 0000990809, NIP 9522231708, REGON 523041221.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem hello@dreamersland.eu 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów – Dream Team

 

§ Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. POCK osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.dreamersland.eu/regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.dreamersland.eu,
 6. Sprzedawca – Dreamersland Sp. z o.o.

 

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.  
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check boxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@dreamersland.eu . W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.   
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 od zawarcia umowy. 
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

 

§5 Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia (jeśli dotyczy) opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatność elektroniczna w systemie Paynow realizowana jest przez mBank.pl – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników serwisu Paynow, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 526-021-50-88, o kapitale zakładowym wynoszącym 169.468.160,00 zł, w całości opłaconym.
 4. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze:

   * Visa

   * Visa Electron

   * Mastercard

   * MasterCard Electronic

   * Maestro

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 6. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§6 Realizacja zamówienia

 1. Dokonanie rezerwacji możliwe jest tylko przez pełnoletnie osoby. Oferta usług dotyczy wyłącznie wykonywania ich podczas trwania Festiwalu Dreamersland 2023. Warunkiem skorzystania z zakupu z rezerwacją jest posiadanie ważnego biletu na festiwal Dreamersland 2023. Rezerwacja jest dokonywana poprzez system, który obejmuje wybór konkretnej oferty noclegowej i transportowej oraz zaakceptowanie ceny za świadczone przez nas usługi i podanie wymaganych danych, takich jak:
  • data realizacji Rezerwacji (np. data transportu na Festiwal),
  • liczba osób korzystających z Rezerwacji,
  • dodatkowe życzenia.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy dokonać pełnej płatności z góry za rezerwację. Płatność za rezerwację jest dokonywana poprzez serwis z wykorzystaniem operatora płatności Paynow (mBank). Dokonując rezerwacji zawierasz prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Dreamersland sp. z o.o. określonych w rezerwacji usług na rzecz Ciebie.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Jeśli zdecydujesz się na odwołanie rezerwacji, należy pamiętać, że usługi oferowane przez Dreamersland sp. z o.o. nie podlegają regulacji ustawy o prawach konsumenta, co oznacza, że nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy. Warunki odwołania rezerwacji oraz informacje o kosztach odwołania są dostępne na etapie dokonywania rezerwacji.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 6.  
 7. Wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu przysługują Dreamersland Sp. z o.o. Możesz korzystać z Serwisu tylko w celach prywatnych.

 

§7 Szczegółowe warunki korzystania z zamówienia

Glamping

Zakup z rezerwacją obejmuje wypożyczenie namiotu glampingowego na okres trwania festiwalu Dreamersland. Dostępne są namioty 2 i 4 osobowe. W namiotach jest oświetlenie i powerbank. Kupujący zwany również wynajmującym zobowiązuje się przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej ilości osób korzystających z namiotu (dzieci do lat 12 śpiące w jednym łóżku z rodzicem nie podlegają temu zapisowi). Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do namiotu. Wynajmujący zobowiązuje się do zamykania namiotu podczas nieobecności, aby chronić sprzęty i rzeczy osobiste. Za rzeczy pozostawione w namiocie organizator nie odpowiada. Za uszkodzenia namiotu wskutek nieprawidłowego użytkowania odpowiada wynajmujący. Na poczet zabezpieczenia przed uszkodzeniami z winy wynajmującego organizator pobiera od wynajmującego kaucję zwrotną w wysokości 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych), gotówką w momencie wydania namiotu. Kaucja zostaje zwrócona również gotówką w momencie zdania namiotu, po sprawdzeniu stanu namiotu i wyposażenia i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego. Namiot należy zdać do godziny 18:18 w niedzielę, 06.08.2023 r. Opcjonalnie istnieje możliwość zdania namiotu w dniu następnym, tj. 07.08.2023 r. do godziny 9:00 po uprzednim mailowym poinformowaniu organizatorów pod adresem: hello@dreamersland.eu 

Namiot

Zakup z rezerwacją obejmuje wypożyczenie namiotu na okres trwania festiwalu Dreamersland. Dostępne są namioty 2 i 4 osobowe. W ramach wypożyczenia wynajmujący dostaje do użytkowania materac dmuchany, śpiwory, powerbank, oświetlenie w postaci lampki turystycznej. Kupujący zwany również wynajmującym zobowiązuje się przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej ilości osób korzystających z namiotu (dzieci do lat 12 nie podlegają temu zapisowi). Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do namiotu. Wynajmujący zobowiązuje się do zamykania namiotu podczas nieobecności, aby chronić sprzęty i rzeczy osobiste. Za rzeczy pozostawione w namiocie organizator nie odpowiada. Za uszkodzenia namiotu wskutek nieprawidłowego użytkowania odpowiada wynajmujący. Na poczet zabezpieczenia przed uszkodzeniami z winy wynajmującego organizator pobiera od wynajmującego kaucję zwrotną w wysokości 200 zł (słownie dwieście złotych), gotówką w momencie wydania namiotu. Kaucja zostaje zwrócona również gotówką w momencie zdania namiotu, po sprawdzeniu stanu namiotu i wyposażenia i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego. Namiot należy zdać do godziny 18:18 w niedzielę, 06.08.2023 r. Opcjonalnie istnieje możliwość zdania namiotu w dniu następnym, tj. 07.08.2023 r. do godziny 9:00 po uprzednim mailowym poinformowaniu organizatorów pod adresem: hello@dreamersland.eu 

Bilet autokarowy

Zakup z rezerwacją obejmuje bilet na trasie Warszawa – Zaścianek i Zaścianek – Warszawa.

Autobus na trasie Warszawa – Zaścianek odjeżdża 03.08.2023 r. o godzinie 12:30 z parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Autobus na trasie Zaścianek – Warszawa odjeżdża 06.08.2023 r. o godzinie 16:30 z parkingu pod bramą główną Ośrodka Babie Lato.

Organizator zastrzega prawo do przesunięcia godzin wyjazdu po uprzednim poinformowaniu uczestników.

Usługę przewozu świadczy doświadczona firma przewozowa, która odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów na trasie.

Bilet obowiązuje każdego pasażera, bez względu na wiek.

Spóźnienie na autobus lub nieprzybycie oznacza przepadek biletu bez prawa zwrotu kosztów zakupu. W sytuacjach awaryjnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 888 802 611

Wioska kamperowa

Zakup z rezerwacją obejmuje wynajem miejsca parkingowego dla kampera na okres trwania festiwalu Dreamersland. Organizator nie zapewnia podłączenia kampera do prądu. Wynajmujący zobowiązuje się do zamykania kampera podczas nieobecności, aby chronić sprzęty i rzeczy osobiste. Za rzeczy pozostawione w kamperze i uszkodzenia kampera na terenie festiwalu Dreamersland organizator nie odpowiada. Wszyscy pasażerowie kampera muszą mieć kupione bilety na festiwal Dreamersland 2023. Miejsce parkingowe należy opuścić do godziny 18:18 w niedzielę, 06.08.2023 r. Opcjonalnie istnieje możliwość opuszczenia miejsca w dniu następnym, tj. 07.08.2023 r. do godziny 10:10 po uprzednim mailowym poinformowaniu organizatorów pod adresem: hello@dreamersland.eu 

 

§8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

 

§9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.dreamersland.eu/polityka-prywatnosci/

 

§10 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2023 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.